Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin

 
Regulamin Time Creator Studio
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach taneczno-sportowych jest akceptacja wszystkich punktów
poniższego regulaminu przez Uczestnika zajęć ruchowych.
2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków
Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
3. Zapisując się na zajęcia w TCS, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a
w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. W przypadku zajęć dla dzieci, rodzic, bądź opiekun
prawny nieletniego oświadcza, że u jego podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach tanecznych lub sportowych. TCS nie ponosi odpowiedzialności w razie szkody powstałej w
wyniku lub w związku ze stanem zdrowia uczestnika, gdy uczestnik pomimo przeciwwskazań zdrowotnych
wziął udział w zajęciach
4. Rzeczy wartościowe uczestnik przynosi i zostawia w TCS na własną odpowiedzialność.
5. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w imprezach, eventach, zajęciach i wszystkich innych
wydarzeniach organizowanych przez TCS wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze
swoim wizerunkiem.
 
§ 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DZIECI
 
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie umowy, pomiędzy TCS a
rodzicami/opiekunami dziecka.
2. Umowę należy podpisać po pierwszych zajęciach z udziałem dziecka.
3. Ilość miejsc w poszczególnych grupach tanecznych i sportowych jest ograniczona. O rezerwacji
miejsca w danej grupie decyduje kolejność zapisów.
4. TCS nie zwraca opłat za nieobecność dziecka na zajęciach, niezależnie od przyczyny nieobecności
(dotyczy m.in. nieobecności z powodu choroby, kwarantanny, wyjazdu itp.).
5. W razie nieobecności dziecko ma prawo do odrobienia jednych zajęć w danym miesiącu na innej
technice niż ta, na którą karnet został wykupiony. Nieobecność na zajęciach należy uprzednio
zgłosić  (sms 609-104-012, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
6. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem na rachunek bankowy  Katarzyna Ratajczak 05
1140 2004 0000 3302 7707 6067 do 25 dnia każdego miesiąca.
7. Opłata za każdy miesiąc jest zmienna i uzależniona od liczby zajęć w danym miesiącu.
8. Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie, mailowo, bądź osobiście, przy czym gwarancją
przyjęcia do danej grupy jest podpisanie umowy.
 
§ 3 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA OSÓB DOROSŁYCH
 
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie jednorazowej wejściówki lub karnetu i
okazywanie go prowadzącemu zajęcia, przed każdymi zajęciami.  Nieokazanie karnetu jest
równoznaczne z niewpuszczeniem Uczestnika na zajęcia lub koniecznością wykupienia
jednorazowego wejścia.
2. Każdy karnet jest imienny. Może z niego korzystać tylko osoba, na której imię i nazwisko został on
zakupiony.
3. Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach, na które został wykupiony.
4. Każdy karnet ma datę, po upływie, której traci ważność (nawet, jeżeli nie zostały wykorzystane
wszystkie wejścia).
 
5. Ilość wolnych miejsc na poszczególnych zajęciach, jest ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa
w zajęciach mają osoby, które wykupiły karnet.
6. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem na rachunek bankowy  Katarzyna Ratajczak 05
1140 2004 0000 3302 7707 6067.
7. Dodatkowo honorujemy karty OK.System.  Posiadacze tych kart nie płacą za zajęcia regularne.  Są
zobowiązani do wcześniejszej rezerwacji  miejsc na dane zajęcia.
8. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zapisów.
9. Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie, mailowo, bądź osobiście.
10. Przy wpłacie należności na konto, Uczestnik zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający
dokonanie przelewu przed pierwszymi zajęciami kursu, który opłacił drogą przelewu.
11. Jeżeli ilość Uczestników wykupujących pełny karnet w grupie jest mniejsza niż 7 osób, TCS
zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy, połączenia jej z inna grupą lub zmiany warunków
uczestnictwa (w tym wysokości opłat oraz terminu zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo
zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty, w danym
miesiącu.
12. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
 
§ 4 WYSOKOŚĆ OPŁAT
 
1. Wysokość opłat za zajęcia podana jest w Cenniku TCS.
2. Wysokość opłat może ulec zmianie.
 
§ 5 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ
 
1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem
alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie
posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia
innych śladów, zakaz zwilżania obuwia na parkiecie).
3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich instrukcji i zaleceń udzielanych przez
prowadzących zajęcia. TCS nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe
zdarzenia, powstałe w wyniku niedostosowania się do uwag instruktora, nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa, korzystania z Sali niezgodnie z przeznaczeniem, jak również samodzielnego i
nienadzorowanego wykonywania ryzykownych ćwiczeń, wymagających asekuracji.
4. W wyjątkowych przypadkach TCS ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować
zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.
timecreator.pl,  lub dostarczona do Uczestników osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
5. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do
niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie
zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik
zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć w
TCS.
6. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie Studio, bez zgody kierownictwa jest
zabronione.
7. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do TCS i zobowiązani do pełnej
rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania
na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają
ich rodzice lub opiekunowie.
 
§ 6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19
 
1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które nie wykazują żadnych objawów chorobowych
(katar, kaszel, gorączka) i które w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie miały kontaktu z
osobą będącą na kwarantannie lub w izolacji.
 
2. Do obiektu, gdzie odbywają się zajęcia wstęp mają jedynie uczestnicy zajęć. W przypadku zajęć
dla dzieci, na teren placówki może wejść jedynie rodzic/opiekun dziecka w wieku przedszkolnym.
Rodzic/opiekun wchodzi wówczas do szatni 15 min. przed zajęciami i opuszcza ją 5 min. przed ich
rozpoczęciem. Po zajęciach rodzic/opiekun punktualnie stawia się w celu odebrania
podopiecznego.
3. Każdy rodzic/opiekun wchodzący na teren szatni zobowiązuje się do zakładania maseczki,
zasłaniającej nos i usta
4. Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku szkolnym nie wchodzą na teren studia.
5. Uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć może zostać zmierzona temperatura ciała. Osoby z
objawami choroby zobowiązane są niezwłocznie opuścić obiekt.
6. W celu uniknięcia długiego przebywania wielu osób w szatni, uczestnicy zajęć przychodzą do
obiektu w stroju, w którym będą ćwiczyć (pod odzieżą wierzchnią) i ze zmiennym obuwiem.
7. Do szatni uczestnicy zajęć mogą wejść 15 min przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku
wcześniejszego przybycia na zajęcia, należy poczekać na zewnątrz obiektu.
8. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz przebywania w szatni osób rodziców, opiekunów,
rodzeństwa i innych osób trzecich, niebiorących udziału w zajęciach.
9. Uczestnicy zajęć wchodzą na salę dopiero po opuszczeniu jej przez poprzednią grupę.
10. Wszyscy zobowiązani są do dezynfekowania rąk przed i po zajęciach.
11. Na sali zalecane jest utrzymywanie 2 m odstępu między uczestnikami zajęć.
12. Podczas zajęć nie wolno spożywać posiłków. Dozwolone jest picie napojów z własnej butelki,
którą należy zabrać ze sobą po skończonym treningu.
13. Uczestnicy zajęć nie mają obowiązku zasłaniania ust maseczką.
14. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą wymieniać się żadnymi przyborami, ani rekwizytami
używanymi podczas treningu.

§ 7 KLAUZULA RODO

Uczestnik zajęć (w przypadku osób do 16. roku życia – Rodzic Uczestnika) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Time Creator Studio (Administrator danych) w następującym zakresie:

- wykorzystywanie wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej www.timecraeator.ploraz fanpage’u TCS na portalu społecznościowym facebook;

- wykorzystywanie wizerunku na wszelkich drukach (plakaty, ulotki, zaproszenia do udziału w warsztatach, obozach itp.), promujących TCS lub imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez TCS;

- zbieranie niezbędnych danych osobowych, w celu przygotowywania umów współpracy z TCS;

- zbieranie niezbędnych danych osobowych, w celu pośredniczenia w zakupie biletów autokarowych, lotniczych, kolejowych lub promowych, uzyskania wiz podróżniczych, rezerwacji hotelowych i innych czynności, niezbędnych do realizacji podróży na zawody, obozy, warsztaty i inne imprezy wyjazdowe, organizowane przez TCS.

Uczestnik zajęć lub jego Rodzic może cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika lub jego Rodzica. Dane nie będą profilowane.

Uczestnik zajęć lub jego Rodzic ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.